Politika e Privatësisë e Lindex Kosova

Integriteti juaj është me rëndësi për ne. Politika jonë e përpunimit të të dhënave personale përshkruan, ndër të tjera, cilat të dhëna ne mbledhim, qëllimin për të cilin i mbledhim ato, mënyrën e kontrollimit të të dhënave tuaja dhe mënyrën për të na kontaktuar.

Kontrolluesi i të dhënave personale

Interex Sh.P.K. është kontrolluesi i të dhënave personale për përpunimin e të dhënave personale në lindexkosova.com. Menaxheri i të dhënave personale është përgjegjës për të siguruar që lindexkosova.com përpunon të dhënat në përputhje me legjislacionin aktual në Kosovë.

Cilat të dhëna personale mblidhen për ju si klient dhe pse?

Kjo pjesë përshkruan qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat personale, cilat kategori të të dhënave personale përpunohen dhe bazën ligjore mbi të cilën kryhet përpunimi për ju si klient në lindexkosova.com.

1) Për menaxhimin e porosive/blerjeve

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Dorëzohen produktet ose shërbimet e porositura/të blera (përfshirë njoftimin e dërgesës ose kontaktimin në lidhje me dërgesën).
 • Mund të bëhet identifikimi dhe verifikimi i moshës.
 • Menaxhohen pagesat (përfshirë analizimin se cilat zgjidhjeve të pagesave të ofrohen).
 • Adresohet verifikimi ndaj burimeve të jashtme, siç është SPAR.
 • Menaxhohen çështjet lidhur me kthimin, ankesat dhe garancinë.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Informacioni i kontaktit (p.sh. adresa, emaili, numri i telefonit).
 • Informacioni i pagesës (p.sh. referenca e transaksionit, data e transaksionit. Numri i kartelës More).
 • Numri i klientit
 • Historia e pagesës
 • Informacioni për porosinë, p.sh. çfarë produkti është porositur ose nëse duhet të dorëzohet në një adresë tjetër.

Baza ligjore: Përmbushja e marrëveshjes së blerjes

Periudha e ruajtjes: Derisa të ketë përfunduar blerja dhe për një periudhë prej 36 muajsh pas kësaj. Kur bëhet fjalë për klientët që blejnë pa u regjistruar, ne mbajmë informatat tuaja personale për 12 muaj pas blerjes së fundit.

2) Për menaxhimin dhe administrimin e llogarisë tuaj të përdoruesit

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Sigurohet autorizimi për qasje
 • Mund të kryhet identifikimi dhe verifikimi i moshës.
 • Mbahet informacion i saktë dhe i azhurnuar
 • Aktivizohet përcjellja e historisë së blerjeve
 • Menaxhoni cilësimet dhe informacionin tuaj në lidhje me historikun e pagesave dhe opsionet e pagesës.
 • Lehtësohet kursimi i listave të blerjeve, bëhen sugjerime për listat e blerjeve ose masa të ngjashme që thjeshtësojnë gjërat për ju. Analizat kryhen për ta mundësuar këtë.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Informacioni i kontaktit (p.sh. adresa, emaili, numri i telefonit).
 • Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi.
 • Historia e blerjes
 • Informata teknike në lidhje me kompjuterin tuaj, celularin dhe pajisjet e tjera që përdorni dhe cilësimet e tyre.
 • Historia e pagesës
 • Numri i klientit

Baza ligjore:

Klientët e regjistruar – interes legjitim. Përpunimi është i domosdoshëm për të përmbushur interesin tuaj dhe tonë për menaxhimin dhe administrimin e llogarisë tuaj të përdoruesit.

Periudha e ruajtjes:

Për aq kohë që ju keni një llogari aktive. Nëse nuk keni bërë ndonjë blerje në 36 muajt e fundit, të dhënat do të hiqen.

3) Për marketingun e produkteve dhe shërbimeve

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Shikohen rekomandimet përkatëse të produkteve, sugjerohen listat e blerjeve, përkujtohen karrocat digjitale të harruara/lëna ose ruhen listat e blerjeve për të thjeshtuar blerjet në të ardhmen ose masa të ngjashme.
 • Dërgohet marketing i drejtpërdrejtë përmes postës elektronike, mesazheve me tekst, mediave sociale dhe kanaleve të ngjashme elektronike për komunikim, si dhe postës, duke përfshirë promovime nga partnerët te klientët ekzistues jashtë programit tonë të besnikërisë. Për shembull, duke bërë fushata ose duke dërguar oferta dhe ftesa për organizime te: të gjithë klientët, një segment i veçantë i klientelës (p.sh. gra/burra midis 30 dhe 40), ose klientë individualë.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Informacioni i kontaktit (p.sh. adresa, emaili, numri i telefonit).
 • Mosha
 • Vendbanimi
 • Informata se si klienti përdor faqet e internetit të kompanisë dhe kanalet e tjera digjitale.
 • Informacion në lidhje me blerjet e përfunduara.
 • Të dhëna të gjeneruar nga përdoruesit (p.sh., klikimi dhe historia e vizitave).

Në mënyrë që të kuptojmë se çfarë lloj marketing ose marketingu i drejtpërdrejtë duhet të përdoret, ne analizojmë:

 • Si përdoren faqet e internetit dhe kanalet e tjera digjitale (për shembull, cilat faqe në internet dhe seksione të faqeve të internetit janë vizituar dhe çfarë kërkimesh janë bërë).
 • Historiku i blerjeve
 • Mosha dhe vendbanimi.
 • Rezultatet nga kënaqshmëria e klientit ose studimet e marketingut.

Baza ligjore:

Klientë të regjistruar dhe të paregjistruar – interes legjitim

Marrësit e buletineve informative dhe vizitorët e faqeve të internetit – interes legjitim.

Përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur interesin tuaj dhe tonë për të qenë në gjendje të bëni marketing të produkteve dhe shërbimeve.

Periudha e ruajtjes:

Për aq kohë që ne mendojmë se përfitoni nga komunikimi ynë dhe nuk keni zgjedhur që në mënyrë aktive të tërhiqni pëlqimin tuaj.

4) Për kryerjen dhe menaxhimin e pjesëmarrjes në gara dhe organizime

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Komunikohet me pjesëmarrësit në një konkurs.
 • Komunikohet me pjesëmarrësit para dhe pas një organizimi (p.sh. konfirmimi i njoftimeve, pyetjeve ose vlerësimeve).
 • Mund të kryhet identifikimi dhe verifikimi i moshës.
 • Përzgjidhen fituesit dhe ofrohen çmimet.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Mosha
 • Informacioni i kontaktit (p.sh. adresa, emaili, numri i telefonit).
 • Detajet e paraqitura si pjesë e një aplikimi për konkurs.
 • Detajet e paraqitura si pjesë e vlerësimit të një ngjarjeje

Baza ligjore: Interesi legjitim. Përpunimi është i nevojshëm për të kënaqur interesin tuaj dhe tonë për të qenë në gjendje të kryejmë garat dhe organizimet e menaxhimit.

Periudha e ruajtjes:

Për aq kohë sa është e nevojshme për të përfunduar konkursin/organizimin (përfshirë çdo vlerësim).

5) Për menaxhimin e rezervimit të shërbimeve (p.sh. blerës personal ose e ngjashme)

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Menaxhohen rezervimet, rirezervimet dhe anulimet.
 • Mund të komunikohet në lidhje me rezervimin dhe të bëhen përkujtime të shërbimit.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Informacioni i kontaktit (emaili, numri i telefonit).
 • Informacioni që zgjidhni të siguroni dhe i mundëson ofruesit të shërbimit të përgatisë shërbimin.

Baza ligjore: Përmbushja e marrëveshjes së shërbimit. Përpunimi është i nevojshëm në mënyrë që ne të përmbushim zotimet tona.

Periudha e ruajtjes:

Për sa kohë që është e nevojshme të ofrojmë shërbimet tona dhe për një periudhë prej 36 muajsh pas kësaj.

6) Për menaxhimin e rasteve të shërbimit ndaj klientit

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Komunikohet me klientin dhe të ofrohet përgjigje ndaj pyetjeve të paraqitura në shërbimin ndaj klientit përmes telefonit ose kanaleve digjitale (përfshirë mediat sociale).
 • Aktivizohet identifikimi.
 • Hetohen ankesat dhe rastet e mbështetjes (përfshirë mbështetjen teknike).

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Emri
 • Informacioni i kontaktit (p.sh. adresa, emaili, numri i telefonit).
 • Korrespondenca juaj
 • Informacion në lidhje me datën e blerjes, vendin e blerjes, ose defektet/ankesat për produktin.
 • Informacioni i përdoruesit për My Pages, për shembull, kur keni probleme me hyrjen.
 • Detaje teknike për pajisjet tuaja të kërkuara për rastet e mbështetjes.

Baza ligjore: Interesi legjitim. Përpunimi është i nevojshëm për të kënaqur interesin tuaj dhe tonë që të mund të menaxhojmë rastet e shërbimit ndaj klientit.

Periudha e ruajtjes:

Korrespondenca në rastet e shërbimit ndaj klientit ruhet për 12 muaj.

7) Për parandalimin e abuzimit me një shërbim ose për hetimin dhe parandalimin e krimeve kundër kompanisë

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë që të:

 • Hetohen ose parandalohen mashtrimet ose vepra të tjera penale.
 • Parandalohet posta e padëshiruar (spam), mashtrimi, ngacmimi, hyrjet e paautorizuara në llogaritë e përdoruesit ose veprime të tjera të ndaluara.
 • Mbrohet dhe përmirësohet mjedisi jonë i TI-së kundër sulmeve dhe ndërhyrjeve.

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara janë:

 • Blerja dhe të dhënat e gjeneruara nga përdoruesit (p.sh. klikimi dhe vizita e historisë).
 • Të dhënat në lidhje me pajisjet e përdorura nga klienti dhe cilësimet, të tilla si cilësimet e gjuhës, IP adresa, cilësimet e shfletuesit, zona kohore, sistemi operativ, rezolucioni i ekranit dhe platforma.
 • Informata se si përdoren shërbimet tona digjitale.

Baza ligjore: Detyrime ligjore nëse ekzistojnë të tilla ose, në mënyrë alternative, interesi legjitim (nëse nuk ekzistojnë detyrime ligjore) nëse përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur interesin tonë legjitim në parandalimin e abuzimit me një shërbim ose hetimin dhe parandalimin e krimeve kundër kompanisë.

Periudha e ruajtjes:

Për aq kohë që është e nevojshme për të parandaluar dhe/ose raportuar mashtrime dhe vepra të tjera.

Ndarja dhe transferimi i të dhënave personale

Të dhënat personale gjithashtu mund të transferohen për përpunim të nevojshëm te kompanitë e tjera me të cilat Interex Sh.P.K. bashkëpunon, p.sh. Facebook, në rast të marketingut (shtypi dhe shpërndarja, agjencitë mediatike, etj.), shpërndarjes dhe transportit, zgjidhjet e pagesave dhe shërbimet e TI-së. Kur të dhënat tuaja personale ndahen me partnerët e Interex Sh.P.K., të dhënat do të përpunohen sipas udhëzimeve të Interex Sh.P.K. dhe në llogari të Interex Sh.P.K., dhe vetëm për qëllime të përputhshme me qëllimet për të cilat Interex Sh.P.K. ka mbledhur të dhënat.

Për më tepër, Interex Sh.P.K. mund të jetë i detyruar ligjërisht t’u sigurojë informacion autoriteteve qeveritare (p.sh. policisë dhe autoriteteve tatimore). Interex Sh.P.K. gjithashtu mund të sigurojë të dhëna personale për kompanitë që ofrojnë zgjidhje pagese (p.sh. ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe bankat) dhe ndërmarrjet që ofrojnë transport të përgjithshëm të mallrave (p.sh., kompanitë e logjistikës dhe transportuesit e mallrave). Në raste të tilla, partnerët do të përpunojnë të dhënat si menaxherë të pavarur të të dhënave personale në përputhje me politikat e tyre të privatësisë dhe udhëzimet e menaxhimit.

Ruajtja e të dhënave personale

Përpunimi përputhet me kërkesat ligjore, që do të thotë se detajet personale nuk ruhen për më shumë se sa është e nevojshme për qëllimin e përpunimit. Në terma praktikë, kjo do të thotë që informacioni hiqet kur nuk është më i rëndësishëm ose i nevojshëm për analiza ose marketing të drejtpërdrejtë ose për qëllimet për të cilat është mbledhur. Për qëllime të marketingut, ne nuk përdorim informacion në lidhje me transaksionet e blerjes që janë më të vjetra se 3 vjet. Gjithë trajtimi i të dhënave personale do t’i nënshtrohet një niveli të lartë të sigurisë dhe fshehtësisë.

Të drejtat dhe opsionet tuaja

E drejta për qasje:

Ne duam të jemi të hapur dhe transparent në lidhje me mënyrën se si ne përpunojmë informacionin tuaj, dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth të dhënave personale që janë duke u përpunuar, ju keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat tuaja, dhe nëse pranojmë një kërkesë për qasje, ne mund të kërkojmë informacion shtesë për të konstatuar se çfarë informacioni dëshironi të përdorni në mënyrë që t’ia zbulojmë atë personit të duhur.

E drejta për korrigjim:

Ju gjithmonë keni të drejtë të kërkoni që të dhënat tuaja personale të korrigjohen nëse janë të pasakta. Brenda kornizës së qëllimit të deklaruar, ju gjithashtu keni të drejtë të plotësoni çdo të dhënë personale jo të plotë. 

E drejta për fshirje:

Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat personale që po përpunojmë të fshihen nëse:

 • Të dhënat nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur ose përpunuar.
 • Ju keni tërhequr pëlqimin mbi të cilin bazohet përpunimi dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin.
 • Ju kundërshtoni një balancim të interesave që ne kemi bërë dhe nuk ka asnjë interes legjitim për Lindex Kosova që tejkalon interesin tuaj.
 • Ju kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të paligjshme.
 • Të dhënat personale duhet të fshihen në mënyrë që të jenë në përputhje me një detyrim ligjor që na përket neve
 • Të dhënat personale janë mbledhur nga një fëmijë (nën 13 vjeç) për të cilin keni përgjegjësi prindërore në lidhje me shërbimet e TI-së, p.sh. mediat sociale.

Mund të ketë arsye që ne të mos e pranojmë kërkesën tuaj për fshirje nëse ekzistojnë detyrime ligjore që na parandalojnë ta bëjmë këtë. Ky mund të jetë rasti nëse përpunimi është i nevojshëm për të ushtruar të drejtën tonë për lirinë e shprehjes dhe informacionit, për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohemi ose për të përcaktuar, zbatuar ose mbrojtur pretendime ligjore.

E drejta e kufizimit:

Ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale të jetë i kufizuar.

E drejta për të kundërshtuar lloje të caktuara të përpunimit:

Interesi legjitim: Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin që bazohet në një interes legjitim tonin nëse keni arsye personale që lidhen me situatën. Sidoqoftë, ne mund të vazhdojmë të përpunojmë informacionin tuaj, përkundër kundërshtimit tuaj për përpunimin, nëse kemi arsye bindëse legjitime për përpunimin që tejkalojnë interesin tuaj të privatësisë.

Marketingu i drejtpërdrejtë (përfshirë analizat e kryera për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë):

Ju keni mundësinë të kundërshtoni ndaj përpunimit të të dhënave tuaja personale për marketing të drejtpërdrejtë. Kundërshtimi përfshin gjithashtu analizat e të dhënave personale (e ashtuquajtura profilizim) të cilat kryhen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Nëse kundërshtoni marketingun e drejtpërdrejtë, ne do të pushojmë së përpunuari të dhënat tuaja personale për atë qëllim, si dhe të gjitha llojet e veprimeve të marketingut të drejtpërdrejtë.

Ju natyrshëm keni mundësinë të refuzoni vetëm postën dhe ofertat personale në disa kanale. Nëse vendosni të refuzoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, nuk do të jeni në gjendje të merrni oferta ose informacione personale nga ne. 

E drejta për transportueshmëri të të dhënave:

Nëse e drejta jonë për të përpunuar të dhënat tuaja personale bazohet në pëlqimin tuaj ose në përmbushjen e angazhimeve në një marrëveshje me ju, ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat që lidhen me ju dhe të cilat na keni dhënë të transferohen te një tjetër menaxheri i të dhënave personale (p.sh. porti i të dhënave).

Lidhur me cookies

Të dhënat personale mund të mblidhen kur përdorni lindexkosova.com, dhe më pas ruhen informacionet në lidhje me përdorimin tuaj dhe faqet që keni vizituar. Kjo mund të lidhet me informacionin teknik në lidhje me pajisjen tuaj dhe lidhjen e Internetit siç janë sistemi operativ, versioni i shfletuesit, IP adresa, cookies dhe identifikuesit unikë. Kur vizitoni faqen lindexkosova.com ku ofrohen shërbimet tona, mund të përdoren teknologji të ndryshme për t’ju njohur në mënyrë që të mësojmë më shumë rreth përdoruesve tanë. Kjo mund të ndodhë drejtpërdrejt ose përmes përdorimit të teknologjisë së palës së tretë. Mund të bëhet edhe përmes përdorimit të cookies, për shembull.

Çfarë është një cookie?

Ekzistojnë dy lloje të cookies. Një lloj ruan një dosje teksti për një periudhë të zgjatur, por ka një datë të skadimit. Qëllimi i këtij cookie është, për shembull, t’ju tregojë se çfarë ka të re që nga vizita juaj e fundit. Lloji tjetër i cookie është i ashtuquajturi session cookie, i cili nuk ka një datë të skadimit. Dosja e tekstit ruhet përkohësisht për sa kohë që jeni duke shfletuar në një faqe dhe ju ndihmon të mbani mend se cilën gjuhë dëshironi të përdorni, për shembull. Sapo shfletuesi të mbyllet, dosja e tekstit fshihet.

Pse përdorim cookies?

Në lindexkosova.com ne përdorim cookies për të përcjellë artikujt që keni shtuar në shportë. Ne gjithashtu përdorim cookies për të marrë statistika në internet. Na duhen këto statistika në mënyrë që të zhvillojmë lindexkosova.com. Informacioni nuk është i arritshëm për palë të tjera përveç Interex Sh.P.K.

Për të përdorur plotësisht lindexkosova.com duhet të pranoni cookies. Ju mund ta bëni këtë përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Nëse nuk doni të pranoni cookies, ju mund të çaktivizoni cookies përmes cilësimeve të sigurisë së shfletuesit tuaj. Kjo gjithsesi do të thotë që lindexkosova.com nuk do të funksionojë ashtu siç është menduar. 

Ankesat

Ju keni të drejtë të paraqisni ankesat tuaja në: info@lindexkosova.com

Detajet e kontaktit

Për të mësuar më shumë rreth menaxhimit të të dhënave personale ose nëse keni ndonjë pyetje tjetër, mos hezitoni të na kontaktoni në:

Interex Sh.P.K, Shërbimi ndaj Klientit

UCK – Kompleksi Qafa, Kati i parë 10000 Prishtinë, Kosovë

Email: customer.service@lindexkosova.com

Numri i telefonit: +383 49 734 127

Ndryshimet në politikë

Kjo politikë e privatësisë mund të azhurnohet për të korrigjuar ndërhyrjet ose për të qenë në përputhje me kërkesat e reja ligjore ose teknike. Versioni i fundit i azhurnuar i politikës së privatësisë mund të gjendet gjithmonë në këtë faqe. Në rast të ndryshimeve të konsiderueshme (p.sh. në qëllimet për përpunimin e të dhënave personale ose kategoritë e të dhënave personale), ju do të informoheni përmes emailit ose në lindexkosova.com.