Po kërkojmë Menaxher/e të Marketingut

A e keni pasion marketingun? Keni përvojë në zhvillimin e strategjive të marketingut dhe të shitjes si dhe aftësi të shkëlqyera analitike?

Ne ju ofrojmë mundësinë për tu bërë pjesë e një zinxhiri ndërkombëtarë të modës dhe ta zhvilloni karrieren tuaj në rolin Menaxher/e i/e Marketingut, pjesë e një ekipi dinamik me mundësi të zhvillimit në kuadër të programit tonë gjithpërfshirës.

Për tu bërë pjesë e ekipit tonë në Prishtina Mall dhe nëse i plotësoni kriteret e mposhtme, dërgoni CV-në tuaj në adresën e postës elektronike: hr-lindex@interex-ks.com

Pozicioni i punes: Menaxher/e i/e Marketingut

I raporton: Udhëheqësit të Projektit / CEO

Përgjegjësitë dhe fusha e veprimit:

 • Një anëtar aktiv i ekipit menaxhues për të zhvilluar dhe drejtuar në mënyrë kolektive transformimin e marketingut në Lindex Kosova në përputhje me udhëzimet dhe planet e zyrës qendrore të Lindex në Suedi.
 • Përgjegjës për hartimin e strategjisë së përgjithshme të marketingut duke planifikuar dhe organizuar fushata për të arritur objektivat e biznesit.
 • Përgjegjës për planifikimin dhe ekzekutimin e reklamave per E-Commerce: lindexkosova.com
 • Menaxhoni llogaritë e rrjeteve sociale, Lindex Kosova dhe Lindex Albania sipas udhëzimeve nga departamenti i marketingut të zyrës qendrore të Lindex në Suedi.
 • Përgjegjës për zhvillimin e programit të besnikërisë – MORE Club.
 • Së bashku me ekipin strategjik është përgjegjës për të identifikuar aktivitetet e ndryshme të nevojshme për të arritur parashikimet e shitjeve, për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve dhe për të siguruara komercialitetin e artikujve.
 • Përgjegjës për hartimin e planit vjetor dhe tremujor të marketingut:
  • Harton planin e përgjithshëm strategjik të marketingut në bashkëpunim me ekipin menaxhues.
  • Ndihmon ekipin strategjik ne procesin e vendimmarrjes përmes feedback-ut të rregullt lidhur me ecurinë e kampanjave të marketingut ne kanalet digjitale dhe kanale te tjera.
  • Përcakton dhe planifikon investimet në media dhe kanale të ndryshme të marketingut.
  • Planifikon dhe organizon aktivitetet, eventet (ngjarjet), fushatat, bashkëpunime apo iniciativat tjera të marketingut të nevojshme për ti përmbushur objektivat e përcaktuara.
 • Analizon efektin e investimeve totale në kanalet e marketingut me fokus të vecantë në marketingun digjital.
 • Harton dhe përditeson materialet kreative të marketingut te ofruara nga zyret qendroe – Departamenti i Marketingut (Suedi).
 • Zhvillon planet e PR dhe bashkëpunimet me Influencer-e.
 • Në mënyrë aktive hulumton rreth target grupit dhe audiences së Lindex për ti njohur më mire konsumatorët dhe kerkesat e tyre.
 • Ndjek me kujdes:
 • Cilësinë e rezultateve të fushatave të realizuara.
 • Efektin e marketingut në nderlidhje më të dhënat nga shitjet.
 • Kthimin e investimit për aktivitetet dhe fushatat e realizuara.
 • Kërkon dhe ndan me të tjerët informacionin e nevojshëm për të arritur rezultate më të mira.
 • Vepron sipas dokumenteve udhëzuese të zyrës qendrore të Lindex në Suedi.

Kualifikimet dhe Përvoja e punës:

 • Diploma universitare në Marketing, Menaxhim Biznesi, Komunikim ne Biznes, ose të ngjashme.
 • Përvojë 3 vjecare (min.) në fushën e kërkuar/pozicionin e kerkuar.
 • Përvojë në lidership dhe menaxhim të personelit.
 • Përvojë pune në pozicionet në vijim, menaxher i marketingut, menaxher i marktingut digjital, ekspert per brand marketing, specialist per E-Commerce, menaxher i llogarive/klienteve, media strateg, media planifikues ose të ngjashme.
 • Përvojë në hartimin e strategjive të marketingut dhe analizave të tregut për shitjet me pakicë dhe E- Commerce.
 • Përvojë dhe aftësi në shfrytëzimin e WordPress dhe platformave për realizimin e kampanjave dhe reklamave për E- Commerce lindexkosova.com .
 • Përvojë nga fushën në fushën e modës, respektivisht ‘Fast Fashion’.
 • Përvojë dhe aftësi për shfrytëzimin (njouhuri bazike) per Photoshop, Canva, Premier Pro, Ilustrator ose të ngjashme.
 • Njohja e gjuhes angleze eshte obligative.

Aftësitë personale dhe atributet:

 • Njohuri rreth brendeve.
 • Fokus të shtuar tek konsumatorët dhe biznesi.
 • Njohuri në fushën e modes dhe shitjeve me pakicë.
 • Aftësi analitike për analizë dhe interpretim të rezultateve.
 • Kupton marketingun digjital, shfrytezon veglat digjitale për realizim të kampanjave/reklamave dhe ndjek me përpikëri trendet e fundit të industrisë.
 • I/e strukturuar dhe i/e aftë për të hartuar plane të hollësishme dhe për ti prezentuar tek ekipi.
 • Aftësi analitike të orientuara drejt zgjidhjes së problematikave.
 • Vendimmarrës/se e shpejtë dhe një menaxher/e i/e shkëlqyeshëm.
 • Aftësi të shkëlqyera te prezantimit.
 • Aftësi në shfrytëzimin e aplikacioneve të Microsoft Office, sidomos në sistemin e planifikimit të detyrave.